Bušilica za ramove

Ve}ina p~elara re{ava probleb bu{enja ramova na svoj na~in. Ja sam za sebe napravio ovu mašinu koja me odli~no slu`i.
   Ima mikro motor male snage  sa malom glavom, na osovini, za stezanje burgije. Motoru je mogu}e menjati visinu ,u odnosu na podlogu, zbog podešavanja. Ispred je vagonet koji je postavljen na kliza~ima koji se upotrebljavaju za fijoke. Na tom vagonetu napravljene su podele za raspored rupa.
     Ram se postavi na vagonet, zajedno sa njim gura prema burgiji, bu{i, vra}a nazad, pomera na drugu oznaku i tako redom. Bu{enje se obavlja brzo i precizno. V`no je da sve rupe budu na pravoj liniji jer to doprinosi lakom utapanja sa}a na ramove
.

Motor-KLIKNI
 

 

Motor-KLIKNI